ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TAX LAW TERMS

άγαμος = unmarried

άδεια της αρμόδιας αρχής = permit from the competent authority

ανήλικο τέκνο = minor child

ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα = minor orphans with father and mother dead

ανιών = ascendant

αντικειμενικές δαπάνες = objective expenditure (expenses)

αντικειμενική αξία = (tax) assessed value

αντιστάθμισμα = offset

αντισταθμιστικός δασμός = counterveiling duty [απαλλάσσονται από * = are exempt from the *]

(καθορισμός) ανώτατες τιμές = (setting) price caps

αποδεικτικά έγγραφα = documentary evidence, supporting documents

απόδειξη (είσπραξης/πληρωμής) = receipt

απόδειξη λιανικής πώλησης = receipt for retail sales

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) = services rendered receipt

Αρχή Διαπίστευσης της Ασφάλειας (ΑΔΑ) = Security Accreditation Authority (SAA)

Αρχή Πιστοποίησης = Certifying Authority

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα = passenger cars for private use especially adapted for

βαθμός συγγένειας = degree of relationship

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού = Directorate-General for the Treasury and Public Accounts

γονέας που (δεν) ασκεί τη γονική μέριμνα = (non)custodial parent

γνώμη με επιφύλαξη = qualified opinion

δαπάνες μίσθωσης = rental expenses

(η) δαπάνη ορίζεται κλιμακωτά = (the) expense is fixed by applying a tax scale

δείγμα υπογραφής = specimen signature

δελτίο = slip

δελτίο αποστολής = consignment note

δελτίο ενδοδιακίνησης = requisition slip

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) = Note for services rendered

δευτερεύουσα κατοικία = second home

δήλωση φορολογίας εισοδήματος = income tax return

δημοσιονομική πολιτική = fiscal policy

δημοσιονομικός έλεγχος = fiscal control (ΥΔΕ = Fiscal Control Service)

διάθεση πιστώσεων = allocation of appropriations

διατροφή = allowance/alimony

διατροφή τέκνου = child support

Διεθνές Συμβούλιο για τους Ενιαίους Απολογισμούς = International Integrated Reporting Council (IIRC)

διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου = Directorate of Public Accounts

εγγεγραμμένος σε = registered with

εδάφιο = sentence

εισηγμένων στο χρηματιστήριο = publicly listed

εισοδήματα που αποκτήθηκαν από …. έως … = income obtained from … to …

εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ = annual VAT statement

εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση = overdue tax return

εκπρόθεσμη υποβολή = overdue filing (late submission)

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων = Extraordinary special duty on Real Estate with Electric Service

έκτακτος φορολογικός έλεγχος = special tax audit

εμπορικές επιχειρήσεις = commercial undertakings

ενδικοφανής προσφυγή = quasi-judicial administrative appeal

εξόφληση τόκων = redemption of interest

επί αποδόσει λογαριασμού = on accountability

επιβαρύνει υπερβολικά = entail an excessive burden (for)

επικυρωμένο αντίγραφο = certified copy

επιστροφή φόρου = tax refund

επιτηδευματίας = professional

(ελληνική) Eπιτροπή Aνταγωνισμού = Greek Competition Commission

επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις = enterprises falling under the provision of

επιχείρηση μεταπώλησης = resale business

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών/Θεσσαλονίκης (ΕΔΕΥΑ/ΕΔΕΥΘ) = Operational Directorate of Special Affairs of Athens/Thessaloniki (EDEA/EDEYTh)

εξαρτώμενα μέλη = dependent members

εξοχική κατοικία = vacation home

εξωϊδρυματικό επίδομα = extra-institutional benefit

επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση = vocational training or education

επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος = benefits granted by the State

εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας = credit rating agencies

ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) = EIB (European Investment Bank)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΕΤΕΣ) = European External Borders Fund (EEBF)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής = European Return Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) = European Investment Fund (EIF)

ηλεκτρονικό κατασχετήριο = e-garnishment

θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής = attested for signature authenticity

ίδιας ημερομηνίας = of even date

ιδιοκατοίκηση = owner-occupied housing

καταλογιστική πράξη = notice of assessment / assessment notice (act of imputation)

κατάσταση εξόδων = statement of expenses

κατοικία = residence, dwelling unit

ΚΕΠΥΟ = Ministry of Finance Information Processing Centre

κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας = custodian of vacant estate

κύρια κατοικία = principal home

κύρια επαγγελματική στέγη, τόπος άσκησης κύριων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων = principal place of business, main place of business

Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας = Greek Citizenship Code

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) = Transaction Tax Reporting Code

λειτουργικές δαπάνες = overheads

λόγω θανάτου = by reason of death

λογιστικές εγγραφές = accounting records

μεζονέτα = duplex apartment

Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής = Medium-Term Fiscal Strategy Framework

(οι) μετοχές διοχετεύτηκαν στο χρηματιστήριο = (the) shares were floated on the stock exchange

μη εξυπηρετούμενα δάνεια = non-performing loans

Μητρώο ανέργων = Unemployment register

μονοκατοικία = single-family detached home, single-detached dwelling

νοητική ή σωματική αναπηρία = intellectual or physical disability

ΟΑΕΔ = Manpower Employment Organisation

οικονομική πολιτική = fiscal policy

οικονομικό έτος = fiscal year

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), Πληροφοριακό Σύστημα Διοικήσεως = Management Information System (MIS)

OTA = Local Self-Government Organisation

παραστατικό/παραστατικά = accounting source document(s) – voucher

παραχωρησιούχος = concessionaire

περιοδική δήλωση ΦΠΑ = periodic VAT statement

περιφερειακές ανισότητες = regional disparities

πιστωτικό τιμολόγιο = credit note

(επιφέρει) ποινικές κυρώσεις = criminal charges will be brought

πολυκατοικία = multi-dwelling, apartment building

πράξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής = Act of the Government Council on Economic Affairs

προνοιακό επίδoμα αναπηρίας = disability welfare benefit

σημείωμα ελέγχου = audit memo

συγγένεια εξ αίματος / εξ αγχιστείας = relationship by blood / by marriage

συγγενής εξ αίματος / εξ αγχιστείας = relative by consanguinity / by affinity

συγγενής πρώτου, δεύτερου, τρίτου βαθμού = relative within the first, second, third degree

σύζυγος = spouse

Συμφωνητικό Κοινών Όρων = Common Terms Agreement

συμβολαιογραφικό έγγραφο = notarial deed

σύμφωνη συγκατάθεση (σημ.: πλεονασμός, αλλά απαντάται στην πράξη) = like consent

Συμφωνία Ανάθεσης Επιχορήγησης = Grant Award Agreement

συναλλαγματικές ρήτρες = clauses in foreign currency

συνολικές δαπάνες = overall expenses

συνολικό εισόδημα = overall income

σύνταξη = pension

σύνταξη χηρείας = survivor’s pension

σωματική και νοητική αναπηρία = physical and intellectual disability

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) = Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF)

τεκμαρτές δαπάνες = imputed/presumed expenses

τεκμαρτό εισόδημα = imputed/presumed income

τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων = Airport Modernisation and Development Taxes

τιμολόγιο – τιμολόγιο πώλησης = invoice – sales invoice

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ME E.E. = DEPARTMENT IV FOR MONETARY TRANSACTIONS WITH THE EU

τρέχουσα οικονομική κατάσταση = current financial condition

υπερανάληψη = overdraft

υπεύθυνη δήλωση = solemn declaration

υπέχω δική μου φορολογική υποχρέωση = incur my own tax obligation

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) = European and Development Programs Division (EDPD)

υπηρεσιακό σημείωμα = service memo

υπηρετώ στρατιωτική θητεία = (to) serve the military duty

υποβάλλω φορολογική δήλωση = to file a tax return

υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας = it is calculated as of the first year of circulation

υπολογισμός προστίμων = (method of) setting fines

υπόλογος = accountable officer

υπόχρεος = income tax payer, contributor

φοιτούν σε πανεπιστήμια ή σχολές = attend faculties or schools

φορέας (διεθνής ή ημεδαπός) = body, entity, institution (international or national)

φορολόγηση κατασχέσεων = confiscatory taxation

φορολογητέο εισόδημα = taxable income

φορολογική δήλωση (υποβάλλω) = tax return (to file)

φορολογική κατοκία στην αλλοδαπή = tax home abroad

φορολογούμενος = taxpayer

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας = Real Property Tax

φυσικό πρόσωπο / νομικό πρόσωπο / νομική οντότητα = natural person / legal person / legal entity

χαρτόσημο / τέλη χαρτοσήμου = stamp duty

χηρεία = survivorship

χρηματικό ένταλμα πληρωμής = cash payment order

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
This entry was posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Bookmark the permalink.