ΟΡΟΙ INCOTERMS ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Incoterms – International Commercial Terms – Διεθνείς Εμπορικοί Όροι

CFR / C&F / CF = Cost And Freight = αξία και ναύλος

CIF = Cost, Insurance and Freight = αξία, ασφάλεια και ναύλος

CIP = Carriage And Insurance Paid To = μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι

CPT = Carriage Paid To = μεταφορά πληρωμένη μέχρι

 

DAF = Delivered At Frontier = παραδοτέο στα σύνορα

DAP = Delivered At Place = Παραδοτέο στον τόπο προορισμού

DAT = Delivered At Terminal = Παραδοτέο στο τερματικό

DDU = Delivered Duty Unpaid = παραδοτέο, δασμός απλήρωτος

DDP = Delivered Duty Paid = παραδοτέο, δασμός πληρωμένος

DES = Delivered Ex Ship = παραδοτέο εκ του πλοίου

DEQ = Delivered Ex Quay (Duty Paid) = παραδοτέο εκ της προκυμαίας (δασμός πληρωμένος)

 

EXW = Ex Works = εκ του εργοταξίου

 

FAS = Free Alongside Ship = ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου

FCA = Free Carrier = ελεύθερο στον μεταφορέα

FOB = Free On Board = ελεύθερο επί του πλοίου

(κουπαστή του πλοίου = ship’s rail)

This entry was posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Bookmark the permalink.