ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πληροφορίες: Greek Law in English – The Online School

Phone: (+030) 6908 686959

Email: info@glielegal.com

Advertisements
Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE COURSES, ONLINE SCHOOL | Tagged

NEW: Online School – The most comprehensive online learning resource on legal translation from Greek into English

Greek law in English is now an online school offering online innovative and flexible group & personalised learning courses, pre-translated model contracts, online workshops, free courses & resources, including material and preparation for all levels of TOLES exams.

The purpose of the online school is twofold. First, it provides information, knowledge and the know-how required for translating in English legal documents drafted in Greek. By explaining key legal concepts of the Greek civil and commercial law in English, and focusing on the structure, legalese and industry specificities employed by continental lawyers in legal drafting, it enables translators and lawyers to use legal English for readers outside Greece. Second, the school will be providing an exhaustive and thorough preparation for all levels of TOLES exams through an innovative, flexible and personalised, where requested, interactive learning platform.

Apart from the teaching engagement, you can find a variety of pre-translated model contracts (drafted in Greek and translated into English) to purchase.

Depending on the number of participants, there will be live interactive online workshops on the week-ends focusing on specific learning areas of legal translation.

Lastly, don’t forget to check for the monthly specials or subscribe to get all the news and upcoming events!

You can visit the Greek Law in English website to get a first glimpse of the online school.

You can also follow us on Twitter and like/follow the page on Facebook

Look forward to welcoming you to the GLIE online community!

Posted in ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE COURSES, ONLINE SCHOOL

ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOLES ONLINE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

w: http://www.glielegal.com

e:  info@glielegal.com

t: +30 6908 686959, +30 215 5050368

 

Το Διαδικτυακό Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας – Greek Law in English είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση TOLES.

Η πιστοποίηση “TOLES” είναι διαρθρωμένη σε τρία επίπεδα εξετάσεων:

Level 1 Foundation, Level 2 Higher και Level 3 Advanced.

Η πιστοποίηση TOLES είναι απαραίτητη για κάθε δικηγόρο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με θέματα και υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου καθώς και για τον ασκούμενο δικηγόρο που θέλει να διακριθεί και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Δεν υπάρχει βάση επιτυχίας/αποτυχίας (pass/fail), καθώς το TOLES έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου στη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας.

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση TOLES μπορούν να ξεκινήσουν και να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο (Foundation) ή το δεύτερο επίπεδο (Higher) ή, εάν έχουν ήδη καλή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, να προετοιμαστούν κατευθείαν για το ιδιαίτερα απαιτητικό TOLES Advanced προσαρμόζοντας τα μαθήματα στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στην αγγλική νομική ορολογία και επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα επίπεδα Foundation και Higher είναι 100 ενώ στο Advanced είναι το 500, το οποίο αντιστοιχεί στη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας από ένα δικηγόρο, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική.

Ως εκ τούτου, η υψηλή βαθμολογία δεν είναι αναμενόμενη από τους μαθητές μετά από μια περιορισμένη περίοδο σπουδών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ TOLES

GOLD:                  451-500

ORANGE:             401-450

RED:                     301-400

PURPLE:              201-300

BLUE:                   101-200

GREEN:                0-100

Posted in ONLINE COURSES, ONLINE SCHOOL, TOLES

Μεταφράσεις νομικών κειμένων από ελληνικά σε αγγλικά και αντίστροφα

MyTranslator

Image | Posted on by

Συντομογραφίες στα ελληνικά τίτλων νομικών περιοδικών, νομικών και λοιπών όρων

ΑΕΔ = Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ΑΕΔΑΚ = Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΑΙΔ : Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΚ = Αστικός Κώδικας

ΑΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑνΑ : Ανεξάρτητη Αρχή

ΑΠ = Άρειος Πάγος

Αρμ : Αρμενόπουλος

αρ. περιθ. = αριθμός περιθωρίου

ΑρχΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑρχΠΕ : Αρχείον ποινικών επιστημών

ΑσφΝ = Ασφαλιστικός Νόμος

ΑχΝ : Αχαϊκή Νομολογία

ΑχΝομ : Αχαϊκή Νομοθσία

Β & Ε : Βουλή και Ευρωβουλή

Βλ. = βλέπε

βλ. αν. =βλέπε ανωτέρω

βλ. κατ. =βλέπε κατωτέρω

ΒΝ : Βασική Νομολογία

Γεν. Αρχ. ΑΚ = Γενικές Αρχές Αστικού Κώδικα

Γ.Α.Ο. = Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι

Γ.Ο.Σ. = γενικοί όροι συναλλαγών

Δ : Δίκη

Δ.Π.Χ.Π : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΔΑΝ : Δελτίον αυτοκινητιστικής νομοθεσίας και νομολογίας

ΔΔ : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔνη : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔΝΝ : Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας

ΔΕΕ : Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών

ΔΕΕΤ : Δελτίο ένωσης ελληνικών τραπεζών

ΔΕΚ : Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δελτίο

Δελτ. ΑΕ και ΕΠΕ = δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Δελτίο ΕΕ : Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕργΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕυρΚ : Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δηλ. =δηλαδή

ΔηΣΚΕ & αγορά : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά

ΔηΣΚΕ : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις

Διαιτ : Διαιτησία

ΔιΔικ : Διοικητική δίκη

Δικογρ. : Δικογραφία

ΔίΜΕΕ : Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Δκή : Δικαστική

ΔΚΝ : Διαρκής κώδιξ της ισχύουσας νομοθεσίας

ΔκΠ : Δίκαιο και πολιτική

Δνη : Δικαιοσύνη

Δνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΔτΑ : Δικαιώματα του ανθρώπου

ΔτΑΤεΣ : Δικαιώματα του ανθρώπου Τόμος εκτός Σειράς

ΔΦΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔΦορΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔωδΝομ : Δωδεκανησιακή Νομολογία

Ε.Δ. : Ελληνική δικαιοσύνη

Ε7 : Έψιλον 7

ΕΑΕΔ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου

ΕΑθλΔ : Επιθεώρηση αθλητικού δικαίου

ΕΑΝ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

εδ. = εδάφιο

ΕΔΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔηΛΥ : Επιθεώρηση δικαίου δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

ΕΔημΕργ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΚΑ : Επιθεώρησις δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως

ΕΔΠ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔΠΑ : Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών

ΕΔΠολ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔτΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕΕυρΔ : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΕΕμπΔ : Επιθεώρησις εμπορικού δικαίου

ΕΕΝ : Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών

ΕΕργΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕυρΚ : Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΙΔ : Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου

εικ. =εικόνα

Ειρ. = Ειρηνοδικείο

ΕΚΒΑΑ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

έκδ. – εκδ. =έκδοση/ εκδότης

ΕΛΚΕΤΕ : Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ΕλλΔνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΕΜΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

ΕΜετΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

Έμφαση : Φιλελεύθερη Έμφαση

ΕΝΔ : Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Άμεση πληροφόρηση σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Ενημέρωση Εμπραγμάτου Δικαίου

Ε.Ο.Χ. = Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος

Επ.Δικ.Δημ.: Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕπΑΔ Lex Sportiva : Επισκόπηση αθλητικού δικαίου Lex Sportiva

ΕΠΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΕΠΔ : Έκφραση πληροφορία δίκαιο

ΕπετΑρμ : Αρμενόπουλος : επιστημονική επετηρίδα

Ε.Π.Ε.Υ. = Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Επι.Δι.Επ. : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

Επι.ΔΙΚ.Ι.Α. : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕπιΔικΙΑ : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕΠΙΘΕΡΓ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕπΙΚΑ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α

ΕπισκΕΔ : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

ΕπΚΕ : Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

ΕπΝομ : Επιθεώρηση Νομολογίας

ΕΠολΔ : Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας

ΕρμΑσφΝ = ερμηνεία Ασφαλιστικού Νόμου

ΕΣυγκΔ : Επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΣυγκΔ : Σύγχρονος επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΤΑ : Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΤηλΔ : Τηλεπικοινωνιακή Επιθεώρηση & Δίκαιο Νέας Τεχνολογίας

ΕΤρΑξΧρΔ : Επιθεώρηση τραπεζικού-αξιογραφικού, χρηματιστηριακού δικαίου

ΕΤρΔ : Επιθεώρηση Τραπεζικού δικαίου

ΕυρΒ : Ευρωπαϊκό Βήμα ΕυρΠολ : Ευρωπαίων Πολιτεία

ΕφΑΔ : Εφαρμογές αστικού δικαίου Εφαρμογές

Εφ. = Εφετείο

ΕΧΑΕΘ = Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης

ΔΔ : Εφαρμογές δημοσίου δικαίου

ΕφΔΔ : Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Ηπ.Δνη : Ηπειρωτική δικαιοσύνη

Θ : Θέμις

ΘΠΔΔ : Θεωρία & πράξη διοικητικού δικαίου

ΙΓΜΕΜ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΕΔ : Ιόνια επιθεώρηση του δικαίου

κ. ά. =και άλλοι

κ.α. =και αλλού

κ.ε. ή κ.εξ. =και εξής

ΚΕΕργΔ : Κώδιξ επιθεωρήσεως εργατικού δικαίου

κ.λπ. ή κ.τ.λ. =και λοιπά / και τα λοιπά

ΚΝ : Κώδιξ νόμων

ΚΝΒ : Κυπριακόν νομικόν βήμα

ΚΝοΒ : Κώδιξ Νομικού Βήματος

Κ.Πολ.Δ. = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

ΚριτΕ : Κριτική επιθεώρηση

ΚΣΑ : Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

ΛΟΓ : Λογιστής

Μον. Πρ. = Μονομελές Πρωτοδικείο

µτφρ. =µετάφραση

ΝΔ : Νέον δίκαιον

ν.δ. = νομοθετικό διάταγμα

ΝΔικ : Νέον δίκαιον

ΝΔΠΑ : Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΝΔΤΕ : Νομικόν δελτίον/ Τράπεζα της Ελλάδος

ΝΝΕ : Νέα Νομική Επιθεώρηση

ΝοΒ : Νομικόν Βήμα

ΝοΔ/ΣΔΕμΤΕ : Νομικό Δελτίο Συνδέσμου Δικηγόρων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΝομΕπ : Νομική Επιθέωρηση

ΟλΑΠ = Ολομέλεια Αρείου Πάγου

ό.π. / ένθ’ αν. = όπως παραπάνω (ένθα ανωτέρω)

παρ. = παράγραφος

πρβλ. = παράβαλε

ΠΑΝΔ : Πανδέκτης αθλητικού δικαίου

π.δ. = προεδρικό διάταγμα

π.χ. = παραδείγµατος χάρη

ΠειρΝ : Πειραϊκή νομολογία

ΠερΔικ : Περιβάλλον και Δίκαιο

ΠΛογ : Ποινικός λόγος

ΠοινΔικ : Ποινική Δικαιοσύνη

ΠοινΧρ : Ποινικά Χρονικά

ΠραξΛογΙΔΔ : Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

ΠραξΛογΠΔ : Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου

ΠτΚ = Πτωχευτικός Κώδικας

ΠΧ : Ποινικά Χρονικά

σ., σσ. = σελίδα (-δες)

σηµ. = σηµείωση

στο ίδιο =στο ίδιο (αυτόθι)

στχ. =στίχος

Συν : Συνήγορος

τεύχ. ή τχ. =τεύχος

τόµ. ή τ. =τόµος

ΤοΣ : Το Σύνταγμα

ΥΠΕΡ : Υπεράσπιση

υποσημ. = υποσημείωση

Φ.Ε. : Φορολογική επιθεώρηση

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΦορΒ : Φορολογικό βήμα

ΦορΔ : Φορολογικό δελτίο ενημερώσεως

ΦορΔνη : Φορολογική δικαιοσύνη

ΦορΕ : Φορολογική επιθεώρηση

ΧιΝομ : Χιακά Νομικά

ΧρηΔικ : Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

ΧρΙΔ : Χρονικά ιδιωτικού δικαίου

χ.τ. = χωρίς τόπο

χ.χ. =χωρίς χρόνο

χφ. χφφ. =χειρόγραφο

Posted in Uncategorized

PERSONALISED TRANSLATION DRILLS: Maximise Skill Development with the Greek Law in English online school

 

Based on a goal-driven learning process, the learner translates samples drawn from various legal texts and gets assessed. The instructor identifies the information needs of the learner and designs together with the learner the appropriate course to satisfy the learner’s translation tasks and goals based on the learner’s prior knowledge.

GET ASSESSED AND RECEIVE YOUR RECOMMENDED COURSE PLAN FOR FREE.

Visit the course at the Greek Law in English online school.

Posted in Uncategorized

Quiz it & Learn it!

Quiz it & Learn it! is a game-based course for learning English legal terminology with quizzes, tests and games offered for free by the Greek law in English online school – www.greeklawinenglish.com

Alternatively, the course is available here: https://quizlet.com/class/6334127/

Stay tuned, more quizzes and games are being uploaded daily!

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE SCHOOL, Quizzes

Αστικός Κώδικας στα αγγλικά ● Greek Civil Code in English

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

CHAPTER SEVEN – AGENCY AND POWER OF ATTORNEY

 Άρθρο 211 – Άμεση αντιπροσώπευση

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.

 Article 211 – Direct agency

A declaration of intent made by a person (agent) in the name of another person (principal) within the scope of the former’s power of agency shall take effect directly in favour of, and against, the principal. That effect occurs both where the declaration has been made explicitly in the name of the principal and where, from the circumstances, it is inferred that it has been made in the principal’s name. This provision shall also apply mutatis mutandis where the declaration of intent is addressed to the agent.

●●●●

Άρθρο 212 Ερμηνευτικός κανόνας

Αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα.

 Article 212 – Interpretative rule

If it cannot be determined that a person is acting in the name of another person, it shall be deemed that the former is acting in his/her own name.

●●●

Άρθρο 213 – Ικανότητα αντιπροσώπου

Όποιος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου

 Article 213 – Agent’s capacity

A person who has limited capacity to contract may perform a legal transaction as another person’s agent.

●●●

 Άρθρο 214 – Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

Τα ελαττώματα της βούλησης, η γνώση ή υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών καθώς και η επίδρασή τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου.

 Article 214 – Elements judged with reference to the agent

The defects of intention, knowledge or fault-based ignorance of certain facts, as well as their impact on the legal transaction are judged with reference to the agent.

●●●

Άρθρο 215

Αν ο αντιπρόσωπος ενέργησε σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, δεν μπορεί ο αντιπροσωπευόμενος να επικαλεστεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Article 215

If the agent has acted in accordance with certain instructions of the principal, the principal cannot invoke ignorance of the agent for incidents which the principal knew or ought to have known.

●●●

Άρθρο 216 – Πληρεξουσιότητα

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

Article 216 – Power of Attorney

The power of agency is granted by means of the relevant legal transaction (power of attorney).

●●●

Άρθρο 217

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.

Article 217

The power of attorney can be granted by means of a declaration to the empowered person or the third party, with whom the legal transaction is performed. Unless concluded otherwise, the declaration is subject to the formalities required for the legal transaction to which the power of attorney pertains.

●●●

Άρθρο 218 – Ανάκληση πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.

Article 218 – Revocation of the power of attorney

The power of attorney shall terminate by means of revocation. The waiver of the right of revocation is void, if the power of attorney relates solely to the benefit of the principal.

●●●

Άρθρο 219

Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο.

Article 219

The power of attorney can be revoked by means of declaration to the agent or the third party.

●●●

Άρθρο 220

Η πληρεξουσιότητα που δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο κατά τον ίδιο τύπο.

Article 220

The power of attorney given by notarial instrument shall be revoked only with the same form.

●●●

Άρθρο 221

Αν η πληρεξουσιότητα δόθηκε με δήλωση προς τον τρίτο, η δήλωση ανάκλησης γίνεται μόνο προς αυτόν.

Article 221

If the power of attorney has been given by a declaration to a third party, the declaration of revocation shall only be made to that third party.

●●●

Άρθρο 222 – Παύση της πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

Article 222 – Termination of power of attorney

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate from the moment of completion of the legal relationship, on which it is based, as is the mandate, partnership agreement, contract for work.

●●●

Άρθρο 223

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

Article 223                                                                            

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate with the death or legal incapacity of the who gave or the person who received the power.

●●●

Άρθρο 224 – Δικαιοπραξία μετά την παύση

Δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε μετά την παύση της πληρεξουσιότητας από πληρεξούσιο που αγνοούσε την παύση ισχύει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου ή των καθολικών του διαδόχων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας.

Article 224 – Legal transaction after termination

A legal transaction that has been performed after the termination of the power of attorney by an agent who was unaware of the termination shall apply in favour of, and against, the principal or his successors, unless the third party knew or ought to have known that the power had terminated.

●●●

Άρθρο 225

Αν ο πληρεξούσιος κατά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας με τον τρίτο γνώριζε ότι η πληρεξουσιότητα είχε πάψει, ο αντιπροσωπευόμενος που επικαλείται κατά του τρίτου την παύση αυτή, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωσή του, αν του ήταν εύκολο να έχει γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

Article 225

If the agent, when performing the legal transaction with the third party, knew that the power of attorney had terminated, the principal who invokes such termination against the third party may, under the circumstances, be required to pay reasonable damages to the third party, if it would have been easy to communicate the termination to the third party.

●●●

226 – Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

226 – Unilateral legal transaction without presenting the document of power of attorney

A unilateral legal transaction which is performed in relation to another person without presenting the document of power of attorney shall be invalid, if the other person, in relation to whom the legal transaction has been performed, rejects it without undue delay.

●●●

227 – Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου

Όταν η πληρεξουσιότητα πάψει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσιο αρχή. δεν έχει το δικαίωμα να αντιτάξει επίσχεσή του.

227 – Obligation to return the document of power of attorney

When the power is terminated, the agent and any other holder is obliged to return the document of power of attorney or submit it to a public authority with no right of retention.

●●●

Άρθρο 228 – Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα

Όποιος έχει δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Περίληψη του διατακτικού της απόφασης δημοσιεύεται στον τύπο κατά τον τρόπο που ορίζει η απόφαση. Όταν περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση αυτή, το πληρεξούσιο έγγραφο είναι ανίσχυρο.

Article 228 – Attestation of termination of power of attorney

Anyone who has granted a written power of attorney may ask the court to attest the termination of the power of attorney and declare the document of power of attorney void. A summary of the operative part of the decision shall be published in the press in the manner set out in the decision. The power of attorney shall become void after the lapse of one month from the date of that publication.

●●●

Άρθρο 229 – Έλλειψη πληρεξουσιότητας

Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος.

Article 229 – Lack of power of attorney

If a contract has been entered into in the name of another person without power of attorney, its validity depends on the approval of the principal. The other party may request the express approval of the contract by the principal within a reasonable period specified by the other

●●●

Άρθρο 230

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο.

Article 230

The other party may, prior to approval, rescind the contract, where the other party, at the time of conclusion, was unaware of the lack of the power of attorney. Rescission may also be declared to the principal.

●●●

Άρθρο 231 – Συνέπειες της έλλειψης

Όποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του αντισυμβαλλομένου, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση. Αν ο αντιπρόσωπος αγνοούσε την έλλειψη εξουσίας, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που έπαθε ο αντισυμβαλλόμενος επειδή πίστεψε ότι υπήρχε η εξουσία, εφόσον η ζημία δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη σύμβαση. Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, αν ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία αντιπροσώπευσης.

Article 231 – Consequences of the lack

A person who has entered into a contract as an agent shall, at the other party’s choice, either perform the contract the same or pay damages, in the event where that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the contract. If the agent was unaware of the lack of power, the agent is required to restore the loss suffered by the other party who believed in the existence of power, provided the loss does not exceed the difference from the valid contract. The agent shall be relieved of any obligation, if the other party was aware, or ought to be aware, of the lack of the power of attorney.

●●●

Άρθρο 232

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη.

Article 232

A unilateral legal transaction that has been performed by the agent without having power of attorney shall be invalid.

●●●

Άρθρο 233

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι’ αυτό το λόγο, είναι ισχυρή αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος μέσα σε εύλογη προθεσμία που του καθορίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, που επιχειρήθηκε με τη συναίνεσή του προς αντιπρόσωπο που στερείται την εξουσία για αντιπροσώπευση.

Article 233

A unilateral legal transaction, which is performed in relation to another person by an agent who has no power, if it is not opposed by the other person for that reason, shall be valid upon approval by the principal. The other party may request the express approval of the legal transaction by the principal within a reasonable period specified by the other party. This provision applies mutatis mutandis in the case of a unilateral legal transaction which has been performed with the other party’s approval to an agent who has no power of attorney.

●●●

Άρθρο 234

Όποιος επιχείρησε ως αντιπρόσωπος μονομερή δικαιοπραξία προς άλλον, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος, ευθύνεται κατά τη διάταξη του άρθρου 231 που εφαρμόζεται αναλόγως.

Article 234

A person who, as an agent, has performed a unilateral legal transaction in relation to another person, shall be held liable in accordance with the provisions of Article 231, which applies mutatis mutandis, if that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the legal transaction.

●●●

Άρθρο 235 – Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνιστάται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.

Article 235 – Legal transaction of the agent with the same

The agent cannot perform in the name of the principal a legal transaction with the same, whether individually or in his capacity as the agent of another person, unless the principal had allowed the legal transaction or the legal transaction consists solely in fulfilment of an obligation. A deed poll shall be void if it has not been made by means of a notarial instrument.

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE SCHOOL

Εμπράγματο Δίκαιο – Property Law

αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός [agronomos topografos michanikos] = Rural and Surveying Engineer

αγροτεμάχιο = parcel

αγροτική αποκατάσταση = rural resettlement

Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) = REIC

αιγιαλός & παραλία = shoreline & coastline

αναγκαστική κατάσχεση = compulsory attachment

αναδασμός (γης) = (land) consolidation

αναδάσωση = reforestation

αναλογών φόρος / ο φόρος που αναλογεί = applicable tax

αντικειμενική αξία = property assessment (objective) according to the Tax Office

απόδοση της χρήσης μισθωμένου ακινήτου = restitution of use of leased property

βιβλία μεταγραφών = conveyance records

διαταγή απόδοσης μισθίου = order of restitution of the premises

δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με την αγοραία αξία του ακινήτου = fair, reasonable and commensurate with the market value of the property

δικαιοπάροχος = predecessor in title

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 = Hellenic Geodetic Reference System 1987

ΕΓΣΑ ’87 = HGRS87

Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα = National Register of Water Abstraction Points from Surface and Underground Water Bodies

εκτελεστός τίτλος = enforcement order

ελεύθερο και απαλλαγμένο από = free and clear of

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ = Uniform Tax on Real Estate Property – ENFIA

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών = Banking Transactions Approval Committee

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) [Zoni Ikistikou Eleghou] = Residential Control Zone

θυρωρός = janitor

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – KENAK = Energy Performance Building Regulation

κληρούχος = allottee

µε επαχθή αιτία = against consideration

μεζονέτα [mezoneta] = townhouse

μεσοτοιχία = party wall

μισθωτήριο παραχώρησης = rent concession agreement

μονοκατοικία [monokatikia] = detached house

οικοδομική άδεια = building permit

Οργανισμός Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) = Office for the Management of Church Property (ODEP)

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων = Land Reclamation Organization

οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία = horizontal/vertical property ownership

παραχώρηση γης = land allotment

περιήλθε = passed to

Πολεοδομικό Γραφείο = Town Planning Office

ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί ακινήτου = undivided co-ownership interest, indivisible joint ownership interest

πραγματική δουλεία [pragmatiki doulia] = easement on real property

πράξη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας = deed of establishment of horizontal property

πρακτικά δικαστηρίου [praktika dikastiriou] = court transcripts

(έχει) πρόσοψη (στην οδό …) = (has a) frontage (on … Street)

“δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο” = “is not situated on stream, foreshore, beach zone, habitat, public property or archaeological site”

στατική μελέτη = structural design

συγκρότημα κατοικιών = housing complex

συμβόλαιο διανομής (γης) = distribution deed

συνορεύει = abuts (on)

συντηρητική κατάσχεση = provisional seizure

Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης = Rehabilitation Plan

τίτλος κτήσης = deed of acquisition

Υποθηκοφυλακείο = Land Registry (UK)

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) = property tax (FAP)

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 

Posted in Uncategorized

Ορολογία Δικαίου Ενέργειας στα αγγλικά – Energy Law Terms in English

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ

Ονομαστική Ισχύς                            Peak Power (Pmax) watt
Ονομαστική Τάση                            Rated Voltage (Vmp) volt
Ονομαστικό Ρεύμα                          Rated Current (Imp) Amber
Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος         Open Circuit Voltage (Voc) volt
Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως               Short Circuit Current (Isc) amber
Μέγιστη Τάση Συστήματος           Maximum System Voltage Volt max
Συντελεστές Θερμοκρασίας         Temperature Coefficients mV-mA/Co
Ειδική Ισχύς Ανά Μονάδα Επιφανείας              Peak Power per Unit Area W/m2
Πάχος Γυαλιού                                 Front Glass mm
Κυτίο Συνδέσεων                            Junction Box IP
Μήκος Καλωδίου Εξόδου              Output Cables cm
Περίβλημα                                       Frame
Βάρος                                                Weight Kgr
Θερμοκρασία                                  Temperature C
Μέγιστο Φορτίο που μπορεί να δεχτεί το πάνελ χωρίς να σπάσει     Max load psf
Αντοχή σε Κρούση                         Impact Resistance mm at m/s
Εγγύηση Απόδοσης                       Warranty
Πιστοποιήσεις                                Certifications

Μέγιστο ρεύμα ασφαλειών σειράς       Maximum Series Fuse Rating

 

αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών = Energy and Ancillary Services Market

αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = balancing market

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας = Electricity Market

Αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) = Day-Ahead Scheduling (DAS) Market

αγωγός σύνδεσης (ηλεκτρ.) = connecting conductor (electr.)

άδεια προμήθειας = power supply licence

ΑΔΜΗΕ = IPTO

άεργη ισχύς = reactive power

αλληλασφαλίσεις = interlocks

ανάκλαση & διάθλαση = reflection & refraction

αναλογικά σήματα = set points

Ανεξάρτητος Διαχειριστής = Independent System Operator – ISO

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς = Independent Transmission Operator-ΙΤΟ

ανθεκτική περίφραξη = rigid enclosure

αποδεκτή προσφορά = accepted bid

αποζεύκτες = circuit breakers

αποκάλυψη τιμής = price discovery

αποκλίσεις = imbalances

απορροή όμβριων = rainwater runoff

ασφάλεια εφοδιασμού = security of supply

ασφαλειοαποζεύκτες = fuse disconnectors

αυτόματη ρύθμιση παραγωγής = automatic generation control

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής = AGC: Automatic Generation Control

αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες = self-supplying customers

βοσκοϊκανότητα = pasture capacity

βρόγχος σύνδεσης = bus loop

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ΓΠΣ = General Urban Plan

Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ = RAE Geoportal

γεωφυσικές διασκοπίσεις = geophysical prospecting

γραμμή διασύνδεσης = tie-line

(καλωδιακή) γραμμή μεταφοράς, ΓΜ = (wire) transmission line, TL

γραμμικός προγραμματισμός = linear programming

Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών = Building Licensing Department/Office

γραφείο υποστηρικτικών λειτουργιών = back office

Δασαρχείο = Forest Authority

Δασική Υπηρεσία = Forest Service

δάσος και δασικές εκτάσεις = forest and wooded land

Δευτερεύουσα Εφεδρεία, αύξησης – μείωσης παραγωγής = Secondary up – down reserve

Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος = LFC: Load Frequency Control

δήλωση φορτίου = load declaration

Δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων = waste emission

Διαδικασία Εκκαθάρισης = Accounting Procedure

διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς = available transmission capacity

ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) = Directorate of Environmental Licensing

δια-συνδετήριος Αγωγός = interconnector

διάταξη (μηχαν.) = device (engin.)

διαφορική προσαύξηση = sliding premium

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) = Hellenic Transmission System Operator (HTSO)

δυναμικό = capacity

εγγυημένες τιμές = feed-in-tariffs

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση = Special Ecological Assessment

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. = Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development for RES

εκ των υστέρων αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = ex-post balancing market

εκκαθάριση = accounting

εκκαθάριση του ΗΕΠ = DAS settlement

εκκαθαριστής (ΛΑΓΗΕ) = settlement controller (LAGIE)

Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις = Pending Financial Obligations, PFO

εκπρόσωπος φορτίου = load representative

έκτακτο χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης = extraordinary financial coverage cost

ελάχιστο μεταβλητό κόστος = minimum average variable cost

έλεγχος πληρότητας = completeness check

έλλειμμα συναλλαγών ΗΕΠ = DAS transactions deficit

έλλειψη ισχύος = missing capacity

έλλειψη χρημάτων = missing money

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. = Hellenic Hydrocarbons Management Company S.A.

ενδο-ημερήσια αγορά = Intra-Day Market

ενδοημερήσιο πρόγραμμα κατανομής = intraday dispatch schedule

ενεργειακή ρύθμιση = energy regulation

ενεργός ενέργεια = active energy

ενεργός ισχύς = active power

Ενημερωτικό Σημείωμα Ελέγχου Εβδομαδιαίου Ελλείμματος = DAS weekly settlement deficit notification

εξέδρες ανυψούμενου γεωτρύπανου = jack-up rigs

επαναδηλώσεις = re-declarations

επιπλέοντα συστήματα παραγωγής = floating production systems

Επιστροφή Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payments, CP

έργα ΑΠΕ = RES projects

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος = EU Target Model

ζυγός = busbar

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, ΖΟΕ = Urban Control Zone

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις δημοπρασίες = electronic web offer submission

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = electric power generators

ημέρα κατανομής = dispatch day

ημερήσια αγορά = daily pool

θαλάσσια γεώτρηση = offshore drilling

ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού = levelised field

καθαρή ισχύς μονάδας = net capacity

καθαρή ικανότητα μεταφοράς = net transfer capacity

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για επιστροφή χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει ο Συμμετέχοντας για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τη μείωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Payment

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για την αύξηση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Collection

κατανομή πραγματικού χρονου (ΚΠΧ) = Real-Time Dispatch

κατάσταση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων = pending financial obligations

Κέντρο Ελέγχου Μεταφοράς (ΚΕΕ) / Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Διανομής (ΠΚΔ) =

ΚΥΤ, Κέντρο Υψηλής Τάσης = HVC, High Voltage Centre

κόμβος διασύνδεσης = tie line

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού) = Shut down Cost, Start up Cost

Κόστος Μηδενικού Φορτίου = No Load Cost

κριτήριο μέγιστης συμμετοχής = max criterion

κυψέλες = cells

Κώδικες Αγοράς Ηλεκτρισμού = Greek Grid and Exchange Codes

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) = Grid Control Code for Electricity (GCCE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου = Distribution Network Operation Code

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣHE) = Power Exchange Code for Electricity (PECE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) = Grid Control and Power Exchange Code For Electricity (GCPECE)

Κωδικός Ταυτοποίησης Τραπεζικής Συναλλαγής = Bank Transaction ID

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) = OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET S.A. (LAGIE S.A.)

λειτουργία τροφοδοτώντας μόνον τα βοηθητικά φορτία τους / κατάσταση τροφοδότησης μόνον των βοηθητικών φορτίων = house−load operation

λειτουργική ενίσχυση = feed-in tariff

Λειτουργική Ενίσχυση διαφορικής προσαύξησης = sliding Feed in Premium  – sFiP

λειτουργική ενίσχυση στη βάση σταθερής τιμής = Feed in Tariff – FiT

λειτουργοί του συστήματος = dispatchers

μανδύας από κράμα μολύβδου = lead alloy sheath

Μελέτη Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ΜΠΕ = Environmental Impact Assessment, EIA

Μητρώο Μονάδων = Unit Registry

Μητρώο Συμμετεχόντων = Register of Market Participants

μικτή παραγωγή = gross values

μικτός ακέραιος προγραμματισμός = mixed-integer programming

μισγάγγεια = thalweg

μονάδας αναφοράς = benchmark

μοναδιαίος κωδικός φακέλου = unary dossier code

μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα = single-line electric diagram

Μονοπολικοί Αποζεύκτες = Single-pole circuit breakers

μετασχηματιστής (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης 20kv/150kv = 20kv/150kv step-up transformer

οικίσκος ελέγχου = control hut

ονομαστική ισχύς = rated power

παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ενέργειας, σε προκαθορισμένες τιμές και προκαθορισμένη χρονική περίοδο = over the Counter (OTC)

παύση λειτουργίας = closure

περιθώριο αξιοπιστίας μεταφοράς = transmission reliability margin

περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. = siting exclusion areas for RES installations

περίφραξη = enclosure

Πραγματικό Σημείο Μέτρησης = Actual Metering Point

πράξη χαρακτηρισμού έκτασης = land designation decision

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόβλημα ένταξης Μονάδων = Unit commitment

προσφορά όρων σύνδεσης = connection terms offer

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) = Standard Environmental Commitments (ETS)

πλωτά γεωτρύπανα = drilling ships

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόγραμμα κατανομής = dispatch schedule

πρόγραμμα κατανομής σε πραγματικό χρόνο = real time discpatch

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής = Programmable Logic Controller

προγραμματισμός στόχου = goal programming

προθεσμιακή αγορά = Forward Market

προμελέτη = conceptual design

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας = Universal Service Provider

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου = Provider of Last Resort (POLR)

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά = Market Access Readiness Premium

προσφορά έγχυσης = energy offer

προσωρινό έκτακτο κόστος κάλυψης = temporary extraordinary coverage cost

πύλη γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) / υψηλής τάσης (Υ.Τ.) / μεσαίας τάσης (Μ.Τ.) = high voltage / medium voltage transmission line bay

πύλη σύνδεσης ζυγών = bus coupler bay

σημαία λειτουργίας Μονάδας = flag on-line

σταθερή πλατφόρμα = fixed platforms

συγχρονισμός / αποσυγχρονισμός μονάδων = unit commitment

συλλογή βρόχινου νερού = rainwater harvesting

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) = Power Transmission Operator Transactions Contract

Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ = DAS Transactions Contract

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) = Cogeneration of Heat and Power

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) = High efficiency cogeneration of heat and power (HECHP)

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης = Sliding Premium Operating Aid Contract

συμβατικοί πύργοι = compliant towers

Συμφωνηθείσα Ισχύς (KVA) = Agreed Power (KVA)

συνοδά έργα = accompanying projects

Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς = Total Transmission Capacity

Συνολικό Ποσό Εισπράξεων = Amounts Collected, AC

Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών Παραγωγής – GLF = Transmission Loss Factor

συντελεστές επιμερισμού του κόστους = cost allocation factors

Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ = Market Settlement System

σύστημα υποβολής προσφορών και δηλώσεων ΗΕΠ = market management system

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) = Open City Spatial and Housing Organisation Plan

ταυτότητα του Συμμετέχοντα στο Υποσύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΗΕΠ = MSS Participant ID

τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας = feed-in-tariff

(ημι-)υποβρύχιες εξέδρες = (semi)submersible rigs

[Πλωτό] υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) = [floating] liquified natural gas (LNG) [FLNG]

υλοποιημένο πρόγραμμα καθαρών εξαγωγών = net export realized schedules

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις = admission to

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις = Admission to Standard Environmental Commitments

υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής = subsea systems

Υπολογισμός Διόρθωσης Θέσης = Position Correction, PC

υποσταθμός ανύψωσης τάσης = voltage step-up substation

υποχρέωση λειτουργίας ειδικών προδιαγραφών = fault-ride-through-capability

υποχρεωτικά νερά = mandatoty hydro injections

υποχρεωτική κοινοπραξία = mandatory pool

φορέας εκκαθάρισης ΗΕΠ = DAS settlement house

φορέας κάλυψης = coverage institution

φορτηγίδες διάτρησης = drilling barges

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς = Physical Transmission Rights

φυσικές διμερείς συναλλαγές = physical bilateral transactions

φυτική γη = topsoil

φυτοτεχνική μελέτη = landscaping design

Χώρος Ελέγχου = Control Room

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως πιθανός τρόπος απόδοσης των εν λόγω αγγλικών εκφράσεων στα ελληνικά χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in Uncategorized