ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

ΑΕΔ = Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ΑΕΔΑΚ = Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΑΙΔ : Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΚ = Αστικός Κώδικας

ΑΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑνΑ : Ανεξάρτητη Αρχή

ΑΠ = Άρειος Πάγος

Αρμ : Αρμενόπουλος

αρ. περιθ. = αριθμός περιθωρίου

ΑρχΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑρχΠΕ : Αρχείον ποινικών επιστημών

ΑσφΝ = Ασφαλιστικός Νόμος

ΑχΝ : Αχαϊκή Νομολογία

ΑχΝομ : Αχαϊκή Νομοθσία

Β & Ε : Βουλή και Ευρωβουλή

Βλ. = βλέπε

βλ. αν. =βλέπε ανωτέρω

βλ. κατ. =βλέπε κατωτέρω

ΒΝ : Βασική Νομολογία

Γεν. Αρχ. ΑΚ = Γενικές Αρχές Αστικού Κώδικα

Γ.Α.Ο. = Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι

Γ.Ο.Σ. = γενικοί όροι συναλλαγών

Δ : Δίκη

Δ.Π.Χ.Π : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΔΑΝ : Δελτίον αυτοκινητιστικής νομοθεσίας και νομολογίας

ΔΔ : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔνη : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔΝΝ : Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας

ΔΕΕ : Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών

ΔΕΕΤ : Δελτίο ένωσης ελληνικών τραπεζών

ΔΕΚ : Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δελτίο

Δελτ. ΑΕ και ΕΠΕ = δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Δελτίο ΕΕ : Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕργΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕυρΚ : Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δηλ. =δηλαδή

ΔηΣΚΕ & αγορά : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά

ΔηΣΚΕ : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις

Διαιτ : Διαιτησία

ΔιΔικ : Διοικητική δίκη

Δικογρ. : Δικογραφία

ΔίΜΕΕ : Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Δκή : Δικαστική

ΔΚΝ : Διαρκής κώδιξ της ισχύουσας νομοθεσίας

ΔκΠ : Δίκαιο και πολιτική

Δνη : Δικαιοσύνη

Δνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΔτΑ : Δικαιώματα του ανθρώπου

ΔτΑΤεΣ : Δικαιώματα του ανθρώπου Τόμος εκτός Σειράς

ΔΦΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔΦορΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔωδΝομ : Δωδεκανησιακή Νομολογία

Ε.Δ. : Ελληνική δικαιοσύνη

Ε7 : Έψιλον 7

ΕΑΕΔ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου

ΕΑθλΔ : Επιθεώρηση αθλητικού δικαίου

ΕΑΝ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

εδ. = εδάφιο

ΕΔΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔηΛΥ : Επιθεώρηση δικαίου δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

ΕΔημΕργ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΚΑ : Επιθεώρησις δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως

ΕΔΠ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔΠΑ : Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών

ΕΔΠολ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔτΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕΕυρΔ : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΕΕμπΔ : Επιθεώρησις εμπορικού δικαίου

ΕΕΝ : Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών

ΕΕργΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕυρΚ : Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΙΔ : Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου

εικ. =εικόνα

Ειρ. = Ειρηνοδικείο

ΕΚΒΑΑ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

έκδ. – εκδ. =έκδοση/ εκδότης

ΕΛΚΕΤΕ : Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ΕλλΔνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΕΜΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

ΕΜετΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

Έμφαση : Φιλελεύθερη Έμφαση

ΕΝΔ : Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Άμεση πληροφόρηση σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Ενημέρωση Εμπραγμάτου Δικαίου

Ε.Ο.Χ. = Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος

Επ.Δικ.Δημ.: Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕπΑΔ Lex Sportiva : Επισκόπηση αθλητικού δικαίου Lex Sportiva

ΕΠΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΕΠΔ : Έκφραση πληροφορία δίκαιο

ΕπετΑρμ : Αρμενόπουλος : επιστημονική επετηρίδα

Ε.Π.Ε.Υ. = Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Επι.Δι.Επ. : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

Επι.ΔΙΚ.Ι.Α. : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕπιΔικΙΑ : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕΠΙΘΕΡΓ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕπΙΚΑ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α

ΕπισκΕΔ : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

ΕπΚΕ : Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

ΕπΝομ : Επιθεώρηση Νομολογίας

ΕΠολΔ : Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας

ΕρμΑσφΝ = ερμηνεία Ασφαλιστικού Νόμου

ΕΣυγκΔ : Επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΣυγκΔ : Σύγχρονος επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΤΑ : Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΤηλΔ : Τηλεπικοινωνιακή Επιθεώρηση & Δίκαιο Νέας Τεχνολογίας

ΕΤρΑξΧρΔ : Επιθεώρηση τραπεζικού-αξιογραφικού, χρηματιστηριακού δικαίου

ΕΤρΔ : Επιθεώρηση Τραπεζικού δικαίου

ΕυρΒ : Ευρωπαϊκό Βήμα ΕυρΠολ : Ευρωπαίων Πολιτεία

ΕφΑΔ : Εφαρμογές αστικού δικαίου Εφαρμογές

Εφ. = Εφετείο

ΕΧΑΕΘ = Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης

ΔΔ : Εφαρμογές δημοσίου δικαίου

ΕφΔΔ : Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Ηπ.Δνη : Ηπειρωτική δικαιοσύνη

Θ : Θέμις

ΘΠΔΔ : Θεωρία & πράξη διοικητικού δικαίου

ΙΓΜΕΜ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΕΔ : Ιόνια επιθεώρηση του δικαίου

κ. ά. =και άλλοι

κ.α. =και αλλού

κ.ε. ή κ.εξ. =και εξής

ΚΕΕργΔ : Κώδιξ επιθεωρήσεως εργατικού δικαίου

κ.λπ. ή κ.τ.λ. =και λοιπά / και τα λοιπά

ΚΝ : Κώδιξ νόμων

ΚΝΒ : Κυπριακόν νομικόν βήμα

ΚΝοΒ : Κώδιξ Νομικού Βήματος

Κ.Πολ.Δ. = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

ΚριτΕ : Κριτική επιθεώρηση

ΚΣΑ : Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

ΛΟΓ : Λογιστής

Μον. Πρ. = Μονομελές Πρωτοδικείο

µτφρ. =µετάφραση

ΝΔ : Νέον δίκαιον

ν.δ. = νομοθετικό διάταγμα

ΝΔικ : Νέον δίκαιον

ΝΔΠΑ : Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΝΔΤΕ : Νομικόν δελτίον/ Τράπεζα της Ελλάδος

ΝΝΕ : Νέα Νομική Επιθεώρηση

ΝοΒ : Νομικόν Βήμα

ΝοΔ/ΣΔΕμΤΕ : Νομικό Δελτίο Συνδέσμου Δικηγόρων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΝομΕπ : Νομική Επιθέωρηση

ΟλΑΠ = Ολομέλεια Αρείου Πάγου

ό.π. / ένθ’ αν. = όπως παραπάνω (ένθα ανωτέρω)

παρ. = παράγραφος

πρβλ. = παράβαλε

ΠΑΝΔ : Πανδέκτης αθλητικού δικαίου

π.δ. = προεδρικό διάταγμα

π.χ. = παραδείγµατος χάρη

ΠειρΝ : Πειραϊκή νομολογία

ΠερΔικ : Περιβάλλον και Δίκαιο

ΠΛογ : Ποινικός λόγος

ΠοινΔικ : Ποινική Δικαιοσύνη

ΠοινΧρ : Ποινικά Χρονικά

ΠραξΛογΙΔΔ : Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

ΠραξΛογΠΔ : Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου

ΠτΚ = Πτωχευτικός Κώδικας

ΠΧ : Ποινικά Χρονικά

σ., σσ. = σελίδα (-δες)

σηµ. = σηµείωση

στο ίδιο =στο ίδιο (αυτόθι)

στχ. =στίχος

Συν : Συνήγορος

τεύχ. ή τχ. =τεύχος

τόµ. ή τ. =τόµος

ΤοΣ : Το Σύνταγμα

ΥΠΕΡ : Υπεράσπιση

υποσημ. = υποσημείωση

Φ.Ε. : Φορολογική επιθεώρηση

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΦορΒ : Φορολογικό βήμα

ΦορΔ : Φορολογικό δελτίο ενημερώσεως

ΦορΔνη : Φορολογική δικαιοσύνη

ΦορΕ : Φορολογική επιθεώρηση

ΧιΝομ : Χιακά Νομικά

ΧρηΔικ : Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

ΧρΙΔ : Χρονικά ιδιωτικού δικαίου

χ.τ. = χωρίς τόπο

χ.χ. =χωρίς χρόνο

χφ. χφφ. =χειρόγραφο

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.