Αστικός Κώδικας στα αγγλικά ● Greek Civil Code in English

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

CHAPTER SEVEN – AGENCY AND POWER OF ATTORNEY

 Άρθρο 211 – Άμεση αντιπροσώπευση

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.

 Article 211 – Direct agency

A declaration of intent made by a person (agent) in the name of another person (principal) within the scope of the former’s power of agency shall take effect directly in favour of, and against, the principal. That effect occurs both where the declaration has been made explicitly in the name of the principal and where, from the circumstances, it is inferred that it has been made in the principal’s name. This provision shall also apply mutatis mutandis where the declaration of intent is addressed to the agent.

●●●●

Άρθρο 212 Ερμηνευτικός κανόνας

Αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα.

 Article 212 – Interpretative rule

If it cannot be determined that a person is acting in the name of another person, it shall be deemed that the former is acting in his/her own name.

●●●

Άρθρο 213 – Ικανότητα αντιπροσώπου

Όποιος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου

 Article 213 – Agent’s capacity

A person who has limited capacity to contract may perform a legal transaction as another person’s agent.

●●●

 Άρθρο 214 – Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

Τα ελαττώματα της βούλησης, η γνώση ή υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών καθώς και η επίδρασή τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου.

 Article 214 – Elements judged with reference to the agent

The defects of intention, knowledge or fault-based ignorance of certain facts, as well as their impact on the legal transaction are judged with reference to the agent.

●●●

Άρθρο 215

Αν ο αντιπρόσωπος ενέργησε σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, δεν μπορεί ο αντιπροσωπευόμενος να επικαλεστεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Article 215

If the agent has acted in accordance with certain instructions of the principal, the principal cannot invoke ignorance of the agent for incidents which the principal knew or ought to have known.

●●●

Άρθρο 216 – Πληρεξουσιότητα

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

Article 216 – Power of Attorney

The power of agency is granted by means of the relevant legal transaction (power of attorney).

●●●

Άρθρο 217

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.

Article 217

The power of attorney can be granted by means of a declaration to the empowered person or the third party, with whom the legal transaction is performed. Unless concluded otherwise, the declaration is subject to the formalities required for the legal transaction to which the power of attorney pertains.

●●●

Άρθρο 218 – Ανάκληση πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.

Article 218 – Revocation of the power of attorney

The power of attorney shall terminate by means of revocation. The withdrawal of the right of revocation is void, if the power of attorney relates solely to the benefit of the principal.

●●●

Άρθρο 219

Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο.

Article 219

The power of attorney can be revoked by means of declaration to the agent or the third party.

●●●

Άρθρο 220

Η πληρεξουσιότητα που δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο κατά τον ίδιο τύπο.

Article 220

The power of attorney given by notarial instrument shall be revoked only with the same form.

●●●

Άρθρο 221

Αν η πληρεξουσιότητα δόθηκε με δήλωση προς τον τρίτο, η δήλωση ανάκλησης γίνεται μόνο προς αυτόν.

Article 221

If the power of attorney has been given by a declaration to a third party, the declaration of revocation shall only be made to that third party.

●●●

Άρθρο 222 – Παύση της πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

Article 222 – Termination of power of attorney

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate from the moment of completion of the legal relationship, on which it is based, as is the mandate, partnership agreement, contract for work.

●●●

Άρθρο 223

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

Article 223                                                                            

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate with the death or legal incapacity of the who gave or the person who received the power.

●●●

Άρθρο 224 – Δικαιοπραξία μετά την παύση

Δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε μετά την παύση της πληρεξουσιότητας από πληρεξούσιο που αγνοούσε την παύση ισχύει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου ή των καθολικών του διαδόχων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας.

Article 224 – Legal transaction after termination

A legal transaction that has been performed after the termination of the power of attorney by an agent who was unaware of the termination shall apply in favour of, and against, the principal or his successors, unless the third party knew or ought to have known that the power had terminated.

●●●

Άρθρο 225

Αν ο πληρεξούσιος κατά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας με τον τρίτο γνώριζε ότι η πληρεξουσιότητα είχε πάψει, ο αντιπροσωπευόμενος που επικαλείται κατά του τρίτου την παύση αυτή, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωσή του, αν του ήταν εύκολο να έχει γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

Article 225

If the agent, when performing the legal transaction with the third party, knew that the power of attorney had terminated, the principal who invokes such termination against the third party may, under the circumstances, be required to pay reasonable damages to the third party, if it would have been easy to communicate the termination to the third party.

●●●

226 – Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

226 – Unilateral legal transaction without presenting the document of power of attorney

A unilateral legal transaction which is performed in relation to another person without presenting the document of power of attorney shall be invalid, if the other person, in relation to whom the legal transaction has been performed, rejects it without undue delay.

●●●

227 – Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου

Όταν η πληρεξουσιότητα πάψει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσιο αρχή. δεν έχει το δικαίωμα να αντιτάξει επίσχεσή του.

227 – Obligation to return the document of power of attorney

When the power is terminated, the agent and any other holder is obliged to return the document of power of attorney or submit it to a public authority with no right of retention.

●●●

Άρθρο 228 – Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα

Όποιος έχει δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Περίληψη του διατακτικού της απόφασης δημοσιεύεται στον τύπο κατά τον τρόπο που ορίζει η απόφαση. Όταν περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση αυτή, το πληρεξούσιο έγγραφο είναι ανίσχυρο.

Article 228 – Attestation of termination of power of attorney

Anyone who has granted a written power of attorney may ask the court to attest the termination of the power of attorney and declare the document of power of attorney void. A summary of the operative part of the decision shall be published in the press in the manner set out in the decision. The power of attorney shall become void after the lapse of one month from the date of that publication.

●●●

Άρθρο 229 – Έλλειψη πληρεξουσιότητας

Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος.

Article 229 – Lack of power of attorney

If a contract has been entered into in the name of another person without power of attorney, its validity depends on the approval of the principal. The other party may request the express approval of the contract by the principal within a reasonable period specified by the other

●●●

Άρθρο 230

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο.

Article 230

The other party may, prior to approval, rescind the contract, where the other party, at the time of conclusion, was unaware of the lack of the power of attorney. Rescission may also be declared to the principal.

●●●

Άρθρο 231 – Συνέπειες της έλλειψης

Όποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του αντισυμβαλλομένου, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση. Αν ο αντιπρόσωπος αγνοούσε την έλλειψη εξουσίας, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που έπαθε ο αντισυμβαλλόμενος επειδή πίστεψε ότι υπήρχε η εξουσία, εφόσον η ζημία δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη σύμβαση. Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, αν ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία αντιπροσώπευσης.

Article 231 – Consequences of the lack

A person who has entered into a contract as an agent shall, at the other party’s choice, either perform the contract the same or pay damages, in the event where that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the contract. If the agent was unaware of the lack of power, the agent is required to restore the loss suffered by the other party who believed in the existence of power, provided the loss does not exceed the difference from the valid contract. The agent shall be relieved of any obligation, if the other party was aware, or ought to be aware, of the lack of the power of attorney.

●●●

Άρθρο 232

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη.

Article 232

A unilateral legal transaction that has been performed by the agent without having power of attorney shall be invalid.

●●●

Άρθρο 233

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι’ αυτό το λόγο, είναι ισχυρή αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος μέσα σε εύλογη προθεσμία που του καθορίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, που επιχειρήθηκε με τη συναίνεσή του προς αντιπρόσωπο που στερείται την εξουσία για αντιπροσώπευση.

Article 233

A unilateral legal transaction, which is performed in relation to another person by an agent who has no power, if it is not opposed by the other person for that reason, shall be valid upon approval by the principal. The other party may request the express approval of the legal transaction by the principal within a reasonable period specified by the other party. This provision applies mutatis mutandis in the case of a unilateral legal transaction which has been performed with the other party’s approval to an agent who has no power of attorney.

●●●

Άρθρο 234

Όποιος επιχείρησε ως αντιπρόσωπος μονομερή δικαιοπραξία προς άλλον, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος, ευθύνεται κατά τη διάταξη του άρθρου 231 που εφαρμόζεται αναλόγως.

Article 234

A person who, as an agent, has performed a unilateral legal transaction in relation to another person, shall be held liable in accordance with the provisions of Article 231, which applies mutatis mutandis, if that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the legal transaction.

●●●

Άρθρο 235 – Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνιστάται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.

Article 235 – Legal transaction of the agent with the same

The agent cannot perform in the name of the principal a legal transaction with the same, whether individually or in his capacity as the agent of another person, unless the principal had allowed the legal transaction or the legal transaction consists solely in fulfilment of an obligation. A deed poll shall be void if it has not been made by means of a notarial instrument.

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

This entry was posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE SCHOOL. Bookmark the permalink.