ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ENERGY LAW TERMS IN ENGLISH

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΔΜΗΕ Εγχειρίδιο Λεξιλογίου
HTSO Manual


Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης – BALANCING MARKET RULEBOOK

Intra-Day Market Code
Day-Ahead Market Code

BALANCING Market DETAILED DESIGN
DEFINITIONS
Detailed Level Design of the Forward Market in Greece
DAY-AHEAD MARKET DETAILED MARKET DESIGN
INTRA-DAY MARKET DETAILED MARKET DESIGN

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1222 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1222
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2195 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) No 543/2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1485 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485

—————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ονομαστική Ισχύς                           Rated Power (Pmax) watt
Ονομαστική Τάση                            Rated Voltage (Vmp) volt
Ονομαστικό Ρεύμα                          Rated Current (Imp) Amber
Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος         Open Circuit Voltage (Voc) volt
Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως               Short Circuit Current (Isc) amber
Μέγιστη Τάση Συστήματος           Maximum System Voltage Volt max
Συντελεστές Θερμοκρασίας         Temperature Coefficients mV-mA/Co
Ειδική Ισχύς Ανά Μονάδα Επιφανείας              Peak Power per Unit Area W/m2
Πάχος Γυαλιού                                 Front Glass mm
Κυτίο Συνδέσεων                            Junction Box IP
Μήκος Καλωδίου Εξόδου              Output Cables cm
Περίβλημα                                       Frame
Βάρος                                                Weight Kgr
Θερμοκρασία                                  Temperature C
Μέγιστο Φορτίο που μπορεί να δεχτεί το πάνελ χωρίς να σπάσει     Max load psf
Αντοχή σε Κρούση                         Impact Resistance mm at m/s
Εγγύηση Απόδοσης                       Warranty
Πιστοποιήσεις                                Certifications

Μέγιστο ρεύμα ασφαλειών σειράς       Maximum Series Fuse Rating

—————————————————————-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Rulebook

Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας = Spot Trading Rulebook

Κανονισμό Συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών = Energy Derivatives Trading Rulebook

Κανονισμοί Εκκαθάρισης = Clearing Rulebooks

Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας  = Spot Clearing Rulebook

Κανονισμός Εκκαθάρισης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών = Energy Derivatives Clearing Rulebook


 

ΜΗΤΡΩΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώα Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Registries

Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης = Generating Units Registry


 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών ΗΕ
Έκδοση 2.0 – 30.8.2013 22    

(πηγή: http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/Manuals/Egcheiridio_Kodika_Synallagon_Ilektrikis_Energeias__Ekdosi_2.0__30.08.2013___me_episimansi_allagon_.pdf)

AGC Automatic Generation Control (Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής)
AR Interconnection Access Rules (ή ‘Auction Rules’)
ATC Available Transmission Capacity (Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς)
CAS Control Area Schedules
CASC Capacity Allocating Service Company
CBSb Control Block Schedules-bilateral
CBSm Control Block Schedules – multilateral
CHP Cogeneration of Heat and Power (και ΣΗΘΥΑ)
DS Dispatch Schedule (και ΠΚ)
ED Economic Dispatch (Οικονομική Κατανομή Φορτίου)
EMS Energy Management System
ESS ETSO Scheduling System
ΕΤΜΕΑΡ Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
EWOS Electronic Web Offer Submission (Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Δημοπρασίες)
ExPIP Ex-Post Imbalance Pricing
FLOL FLag On-Line (σημαία λειτουργίας Μονάδας)
GLF Generation Loss Factor
GP Goal Programming (Προγραμματισμός Στόχου)
IDS Intraday Dispatch Schedule (και ΕΠΚ)
LLF Load Loss Factor
LP Linear Programming (Γραμμικός Προγραμματισμός)
MAVC Minimum Average Variable Cost (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος)
MCMODE Market Mode (η Μονάδα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή ενεργού ισχύος ακολουθώντας Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το λογισμικό ΚΠΧ)

MIP Mixed-Integer Programming (Μεικτός Ακέραιος Προγραμματισμός)
MMS Market Management System (Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς)
NCAP Net CAPacity (Καθαρή Ισχύς Μονάδας)
NTC Net Transfer Capacity (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς)
PLC Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής)
PMP Production Marginal Price
PTR Physical Transmission Rights (και ΦΔΜ)
RES Renewable Energy Sources
RTD Real-Time Dispatch (και ΚΠΧ)
SCC South Co-ordination Center (Νότιο Συντονιστικό Κέντρο)
SMP System Marginal Price
TLF Transmission Loss Factor (Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών
Παραγωγής – GLF)
TPS Trader Party Schedule
TRM Transmission Reliability Margin (Περιθώριο Αξιοπιστίας Μεταφοράς)
TTC Total Transmission Capacity (Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς)
UC Unit Commitment (πρόβλημα ένταξης Μονάδων)
UT Universal Time
XSD XML Schema Definition

 

ΑΔΙ Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και RES)
ΑΡΠ Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (και AGC)
ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΠΚ Ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής (και IDS)
ΗΕ Ηλεκτρική Ενέργεια
ΗΕΠ Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός
ΚΔΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΚΜΣ Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ (και ΚΜΣΗΘΥΑ)
ΚΠΧ Κατανομή Πραγματικού Χρόνου (και RTD)
ΚΣΗΕ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΛΑΓΗΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΟΤΑ Οριακή Τιμή Αποκλίσεων

ΟΤΠ Οριακή Τιμή Παραγωγής (και PMP)
ΟΤΣ Οριακή Τιμή Συστήματος (και SMP)
ΠΚ Πρόγραμμα Κατανομής (και DS)
ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΔΙ Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΣΔΜΙ Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος
ΣΕΠ Σφάλμα Ελέγχου Περιοχής
ΣΗΘ Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (και CHP)
ΣΗΘΥΑ Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (και HECHP)
ΦΔΜ Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (και PTR)

————————————————————————————————————-

 

αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών = Energy and Ancillary Services Market

αγορά εξισορρόπησης (ενέργειας) = balancing market

Αγορά Επόμενης Ημέρας = Day‐Ahead Market

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας = Electricity Market

Αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) = Day-Ahead Scheduling (DAS) Market

Αγοραία Χρονική Μονάδα = Market Time Unit

αγωγός σύνδεσης (ηλεκτρ.) = connecting conductor (electr.)

Άδεια Εμπορίας = Trading Licence

Άδεια Παραγωγής = Production Licence

άδεια προμήθειας = power supply licence, supply licence

Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ = RES Aggregator Licence

ΑΔΜΗΕ = IPTO

άεργη ισχύς = reactive power

ΑΕΠΟ, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων = Approval of Environmental Terms and Conditions

Αίτηση Απόκτησης Ιδιότητας Συμμετέχοντα = Request for Participant Status

αιτιοκρατικής αντιστοίχιση = deterministic matching

Αλγόριθμος Αντιστοίχισης Συνεχούς Συναλλαγής = Continuous Trading Matching Algorithm

Αλγόριθμος Σύζευξης Τιμών = Price Coupling Algorithm

αλληλασφαλίσεις = interlocks

Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος = Direct Clearing Member

ανάκλαση & διάθλαση = reflection & refraction

αναλογικά σήματα = set points

ανεξάρτητη εκτίμηση κερδοφόρας ενεργειακής απόδοσης = independent bankable energy yield assessments

Ανεξάρτητος Διαχειριστής = Independent System Operator – ISO

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς = Independent Transmission Operator-ΙΤΟ

ανθεκτική περίφραξη = rigid enclosure

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών = competitive tender procedures

Αντιστοίχιση = Matching

άντληση θαλάσσιου ύδατος = abstraction of seawater

αποδεκτή προσφορά = accepted bid

αποζεύκτες = circuit breakers

αποκάλυψη τιμής = price discovery

αποκλίσεις = imbalances, mismatch

Απόληψη = Offtake

απορροή όμβριων = rainwater runoff

Αποσύζευξη ή Αποσύζευξη Αγοράς = Decoupling or Market Decoupling

Αποτελέσματα Σύζευξης Αγοράς = Market Coupling Results

αρχή προτεραιότητας τιμής‐ χρόνου = price-time-priority principle

ασφάλεια εφοδιασμού = security of supply

ασφαλειοαποζεύκτες = fuse disconnectors

αυτοπαραγωγός = auto-producer

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής = AGC: Automatic Generation Control

Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα = autonomous electricity system

αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες = self-supplying consumers

βοσκοϊκανότητα = pasture capacity

βρόγχος σύνδεσης = bus loop

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ΓΠΣ = General Urban Plan

Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ = RAE Geoportal

γεωφυσικές διασκοπίσεις = geophysical prospecting

γραμμή διασύνδεσης = tie-line

(καλωδιακή) γραμμή μεταφοράς, ΓΜ = (wire) transmission line, TL

γραμμικός προγραμματισμός = linear programming

Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών = Building Licensing Department/Office

γραφείο υποστηρικτικών λειτουργιών = back office

Δασαρχείο = Forest Authority

Δασική Υπηρεσία = Forest Service

Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ΔΑΠΕΕΠ = Administrator of Renewable Energy Sources and Guarantees of Origin, DAPEEP

δάσος και δασικές εκτάσεις = forest and wooded land

Δευτερεύουσα Εφεδρεία, αύξησης – μείωσης παραγωγής = Secondary up – down reserve

Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος = LFC: Load Frequency Control

Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης = Physical Offtake Nomination

Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης = Physical Delivery Nomination

Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων = Techno-Economic Declaration

δήλωση φορτίου = load declaration

Δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων = waste emission

Διαδικασία Εκκαθάρισης = Clearing Procedure

Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) = Integrated Scheduling Process (ISP)

διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς = available transmission capacity

Διαθέσιμη Ισχύς = available capacity

Διαζωνική Δυναμικότητα = Cross-Zonal Capacity

Διακανονισμός Φυσικής Παράδοσης = Physical Settlement

ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) = Directorate of Environmental Licensing

δια-συνδετήριος Αγωγός = interconnector

διάταξη (μηχαν.) = device (engin.)

διαφορική προσαύξηση = sliding feed-in-premium (FiP)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. = Operator of RES and Guarantees of Origin (DAPEEP S.A.)

Διαχειριστής Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων = Network Operator of the Non-Interconnected Islands

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) = Hellenic Transmission System Operator (HTSO)

Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης = Charging Point Operator – CPO

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΕΣΔΗΕ) = Distribution Network Operator (DNO)

Διμερή Εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια = Bilateral OTC Contracts

Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη/Κατώτατη Τιμή Εντολών = Administratively Defined Upper/Lower Orders Price

Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων = Administratively Defined Position Nomination Penalty Price

δυναμικό = capacity

εγγυημένες τιμές = feed-in-tariffs

Εγγυημένη παροχή ισχύος, εγγυημένη ισχύς = Effective Load Carrying Capability – ELCC

εγκαταστάσεις ζήτησης = demand facilities

εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια = grid-connected electric power

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση = Special Ecological Assessment

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. = Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development for RES

εκ των υστέρων αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = ex-post balancing market

εκκαθάριση = clearing

εκκαθάριση του ΗΕΠ = DAS settlement

εκκαθαριστής (ΛΑΓΗΕ) = settlement controller (LAGIE)

Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις = Pending Financial Obligations, PFO

εκπρόσωπος φορτίου = load representative

έκτακτο χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης = extraordinary financial coverage cost

ελάχιστο μεταβλητό κόστος = minimum average variable cost

έλεγχος πληρότητας = completeness check

Έλεγχος Φορτίου Συχνότητας (ΕΦΣ) = Load Frequency Control (LFC)

έλλειμμα συναλλαγών ΗΕΠ = DAS transactions deficit

έλλειψη ισχύος = missing capacity

έλλειψη χρημάτων = missing money

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. = Hellenic Hydrocarbons Management Company S.A.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΕΧΕ = Hellenic Energy Exchange S.A., ΕΧΕ

ενδο-ημερήσια αγορά = Intra-Day Market

ενδοημερήσιο πρόγραμμα κατανομής = intraday dispatch schedule

Ενεργειακά Προϊόντα Χονδρικής = wholesale energy products

Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα = Energy Financial Instruments

ενεργειακή ρύθμιση = energy regulation

Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά = Energy Derivatives Market

ενεργός ενέργεια = active energy

ενεργός ισχύς = active power

Ενημερωτικό Σημείωμα Ελέγχου Εβδομαδιαίου Ελλείμματος = DAS weekly settlement deficit notification

Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη = Single Intraday Coupling

Εντολή (Αγοράς/Πώλησης) με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης = Priority Price‐Taking (Buy/Sell) Order

εξέδρες ανυψούμενου γεωτρύπανου = jack-up rigs

εξυπηρετούνται στη βάση της προτεραιότητας (υποβολής) = to be treated on a first-come-first served basis

επαναδηλώσεις = re-declarations

επικουρικές υπηρεσίες = ancillary services

επιπλέοντα συστήματα παραγωγής = floating production systems

Επιστροφή Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payments, CP

έργα ΑΠΕ = RES projects

έσοδα συμφόρησης = congestion rent

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος = EU Target Model

ζυγός = busbar

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, ΖΟΕ = Urban Control Zone

ζώνη προσφοράς = bidding zone

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις δημοπρασίες = electronic web offer submission

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = electric power generators

Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης = Delivery Day

ημέρα κατανομής = dispatch day

ημερήσια αγορά = daily pool

θαλάσσια γεώτρηση = offshore drilling

Θετική/Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση = Participant Positive/Negative Forward Market Mismatch Quantity, PPFMMQp,t,D/PNFMMQ p t,D

ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού = levelised field

καθαρή ισχύς μονάδας = net capacity

καθαρή ικανότητα μεταφοράς = net transfer capacity

Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Rulebook

Κανονισμός Αδειών Προμήθειας = Supply Licences Regulation

Κανονισμός Εκκαθάρισης = Clearing Rulebook

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για επιστροφή χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει ο Συμμετέχοντας για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τη μείωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Payment

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για την αύξηση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Collection

κατανεμόμενα φορτία = dispatchable loads

κατανεμόμενη μονάδα ΑΠΕ = RES dispatchable unit

κατανομή δυναμικότητας = capacity allocation

κατανομή πραγματικού χρονου (ΚΠΧ) = Real-Time Dispatch

κατάσταση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων = pending financial obligations

Καταχώριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων = Energy Financial Instruments Registration

Κέντρο Ελέγχου Μεταφοράς (ΚΕΕ) / Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Διανομής (ΠΚΔ) =

ΚΥΤ, Κέντρο Υψηλής Τάσης = HVC, High Voltage Centre

κόμβος διασύνδεσης = tie line

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού) = Shut down Cost, Start up Cost

Κόστος Μηδενικού Φορτίου = No Load Cost

κριτήριο μέγιστης συμμετοχής = max criterion

κυψέλες = cells

Κώδικες Αγοράς Ηλεκτρισμού = Greek Grid and Exchange Codes

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) = Grid Control Code for Electricity (GCCE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου = Distribution Network Operation Code

Κώδικας Διαχείρισης Παραγωγής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών = Management Code of Non- Interconnected Islands (NII)

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣHE) = Power Exchange Code for Electricity (PECE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) = Grid Control and Power Exchange Code For Electricity (GCPECE)

Κώδικα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας =

Κωδικός Ταυτοποίησης Τραπεζικής Συναλλαγής = Bank Transaction ID

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) = OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET S.A. (LAGIE S.A.)

λειτουργία τροφοδοτώντας μόνον τα βοηθητικά φορτία τους / κατάσταση τροφοδότησης μόνον των βοηθητικών φορτίων = house−load operation

λειτουργική ενίσχυση = operating aid

Λειτουργική Ενίσχυση διαφορικής προσαύξησης = sliding Feed in Premium  – sFiP

λειτουργική ενίσχυση στη βάση σταθερής τιμής = Feed in Tariff – FiT

λειτουργοί του συστήματος = dispatchers

μανδύας από κράμα μολύβδου = lead alloy sheath

Μελέτη Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ΜΠΕ = Environmental Impact Assessment, EIA

Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή = Engineering, Procurement and Construction, EPC

μετάπτωση = fallback

Μητρώο Μονάδων = Unit Registry

Μητρώο Συμμετεχόντων = Register of Market Participants

μικτή παραγωγή = gross values

μικτός ακέραιος προγραμματισμός = mixed-integer programming

μισγάγγεια = thalweg

μονάδας αναφοράς = benchmark

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής = power generating modules

μοναδιαίος κωδικός φακέλου = unary dossier code

μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα = single-line electric diagram

Μονάδα Παραγωγής / Α.Π.Ε. = Generating / RES Unit

Μονοπολικοί Αποζεύκτες = Single-pole circuit breakers

μετασχηματιστής (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης 20kv/150kv = 20kv/150kv step-up transformer

μοντέλο κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής = central dispatch model

νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής = new entrant conventional power plant

οικίσκος ελέγχου = control hut

ονομαστική ισχύς = rated power

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης = Balancing Services Entity

Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΟΔΑΗΕ = Nominated Electricity Market Operator, NEMO

παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ενέργειας, σε προκαθορισμένες τιμές και προκαθορισμένη χρονική περίοδο = over the Counter (OTC)

Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης = Balancing Services Providers

παύση λειτουργίας = closure

περιβαλλοντική όχληση = environmental nuisances

περιθώριο αξιοπιστίας μεταφοράς = transmission reliability margin

περίοδος κατανομής = dispatch period

περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. = siting exclusion areas for RES installations

Περιφερειακή Σύζευξη Τιμών = Price Coupling of Regions (PCR)

περίφραξη = enclosure

Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής = Certified Trader

Πραγματικό Σημείο Μέτρησης = Actual Metering Point

Πράκτορας Μεταβίβασης = Shipping Agent

πράξη χαρακτηρισμού έκτασης = land designation decision

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόβλημα ένταξης Μονάδων = Unit commitment

προσφορά όρων σύνδεσης = connection terms offer

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) = Standard Environmental Commitments (ETS)

πλωτά γεωτρύπανα = drilling ships

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόγραμμα κατανομής = dispatch schedule

πρόγραμμα κατανομής σε πραγματικό χρόνο = real time discpatch

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής = Programmable Logic Controller

προγραμματισμός στόχου = goal programming

προθεσμιακή αγορά = Forward Market

προμελέτη = conceptual design

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας = Universal Service Provider

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου = Provider of Last Resort (POLR)

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά = Market Access Readiness Premium

προσφορά έγχυσης = energy offer

προσωρινό έκτακτο κόστος κάλυψης = temporary extraordinary coverage cost

πύλη γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) / υψηλής τάσης (Υ.Τ.) / μεσαίας τάσης (Μ.Τ.) = high voltage / medium voltage transmission line bay

πύλη σύνδεσης ζυγών = bus coupler bay

σε Δοκιμαστική Λειτουργία = in Testing Operation

σε κατάσταση δοκιμών και παραλαβής = in Commissioning

σημαία λειτουργίας Μονάδας = flag on-line

σταθερή πλατφόρμα = fixed platforms

σταθμοί μετατροπέων = inverter stations

συγχρονισμός / αποσυγχρονισμός μονάδων = unit commitment

συλλογή βρόχινου νερού = rainwater harvesting

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) = Power Transmission Operator Transactions Contract

Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ = DAS Transactions Contract

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) = Combined Heat and Power (CHP), Cogeneration of Heat and Power

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) = High efficiency cogeneration of heat and power (HECHP), High Efficiency Combined Heat and Power

Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ./ΣΕΣΤ) = Operating aid contract with a fixed tariff

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης = Contracts for
Differential State Aid Support (http://www.lagie.gr/uploads/media/2017.12.18_DEFINITIONS__ENGLISH_GREEK_.pdf), Sliding Premium Operating Aid Contract

Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας = Power Purchase Agreement (PPA)

Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης = BRP (Balancing Responsible Party) Agreement

συμβατικοί πύργοι = compliant towers

Συμφωνηθείσα Ισχύς (KVA) = Agreed Power (KVA)

συνοδά έργα = accompanying projects

Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς = Total Transmission Capacity

Συνολικό Ποσό Εισπράξεων = Amounts Collected, AC

Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών Παραγωγής – GLF = Transmission Loss Factor

συντελεστές επιμερισμού του κόστους = cost allocation factors

Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ = Market Settlement System

Σύστημα Εξισορρόπησης Ενέργειας = Energy Balancing System

Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας = Distribution Network

συστήματα στήριξης = mounting structures

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας = Transmission System

Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) = Energy Trading System (ETS)

σύστημα υποβολής προσφορών και δηλώσεων ΗΕΠ = market management system

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) = Open City Spatial and Housing Organisation Plan

ταυτότητα του Συμμετέχοντα στο Υποσύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΗΕΠ = MSS Participant ID

τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας = feed-in-tariff

(ημι-)υποβρύχιες εξέδρες = (semi)submersible rigs

[Πλωτό] υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) = [floating] liquified natural gas (LNG) [FLNG]

υλοποιημένο πρόγραμμα καθαρών εξαγωγών = net export realized schedules

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις = admission to

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις = Admission to Standard Environmental Commitments

υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής = subsea systems

Υπολογισμός Διόρθωσης Θέσης = Position Correction, PC

υποσταθμός ανύψωσης τάσης = voltage step-up substation

υποχρέωση λειτουργίας ειδικών προδιαγραφών = fault-ride-through-capability

υποχρεωτικά νερά = mandatoty hydro injections

υποχρεωτική κοινοπραξία = mandatory pool

φορέας εκκαθάρισης ΗΕΠ = DAS settlement house

φορέας κάλυψης = coverage institution

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης = Aggregator

φορτηγίδες διάτρησης = drilling barges

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς = Physical Transmission Rights

φυσικές διμερείς συναλλαγές = physical bilateral transactions

φυσική απόληψη = physical offtake

φυσική παράδοση = physical delivery

φυτική γη = topsoil

φυτοτεχνική μελέτη = landscaping design

Φ/Β Πλαίσιο, φωτοβολταϊκό πλαίσιο = PV Module, photovoltaic module

φωτοβολταϊκά στοιχεία = photovoltaic cells

Χώρος Ελέγχου = Control Room

Χρονική Στιγμή Έναρξης/Λήξης Προσφορών = Bidding Opening/Closure Time

Χρονική Στιγμή Λήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης = Physical Delivery/Offtake Nomination Gate Closure

Χρονικός Ορίζοντας Διαπραγμάτευσης = trading timelines

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως πιθανός τρόπος απόδοσης των εν λόγω αγγλικών εκφράσεων στα ελληνικά χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.