Ορολογία Δικαίου Ενέργειας στα αγγλικά – Energy Law Terms in English

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ

Ονομαστική Ισχύς                            Peak Power (Pmax) watt
Ονομαστική Τάση                            Rated Voltage (Vmp) volt
Ονομαστικό Ρεύμα                          Rated Current (Imp) Amber
Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος         Open Circuit Voltage (Voc) volt
Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως               Short Circuit Current (Isc) amber
Μέγιστη Τάση Συστήματος           Maximum System Voltage Volt max
Συντελεστές Θερμοκρασίας         Temperature Coefficients mV-mA/Co
Ειδική Ισχύς Ανά Μονάδα Επιφανείας              Peak Power per Unit Area W/m2
Πάχος Γυαλιού                                 Front Glass mm
Κυτίο Συνδέσεων                            Junction Box IP
Μήκος Καλωδίου Εξόδου              Output Cables cm
Περίβλημα                                       Frame
Βάρος                                                Weight Kgr
Θερμοκρασία                                  Temperature C
Μέγιστο Φορτίο που μπορεί να δεχτεί το πάνελ χωρίς να σπάσει     Max load psf
Αντοχή σε Κρούση                         Impact Resistance mm at m/s
Εγγύηση Απόδοσης                       Warranty
Πιστοποιήσεις                                Certifications

Μέγιστο ρεύμα ασφαλειών σειράς       Maximum Series Fuse Rating

 

αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών = Energy and Ancillary Services Market

αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = balancing market

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας = Electricity Market

Αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) = Day-Ahead Scheduling (DAS) Market

αγωγός σύνδεσης (ηλεκτρ.) = connecting conductor (electr.)

άδεια προμήθειας = power supply licence

ΑΔΜΗΕ = IPTO

άεργη ισχύς = reactive power

αλληλασφαλίσεις = interlocks

ανάκλαση & διάθλαση = reflection & refraction

αναλογικά σήματα = set points

Ανεξάρτητος Διαχειριστής = Independent System Operator – ISO

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς = Independent Transmission Operator-ΙΤΟ

ανθεκτική περίφραξη = rigid enclosure

αποδεκτή προσφορά = accepted bid

αποζεύκτες = circuit breakers

αποκάλυψη τιμής = price discovery

αποκλίσεις = imbalances

απορροή όμβριων = rainwater runoff

ασφάλεια εφοδιασμού = security of supply

ασφαλειοαποζεύκτες = fuse disconnectors

αυτόματη ρύθμιση παραγωγής = automatic generation control

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής = AGC: Automatic Generation Control

αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες = self-supplying customers

βοσκοϊκανότητα = pasture capacity

βρόγχος σύνδεσης = bus loop

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ΓΠΣ = General Urban Plan

Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ = RAE Geoportal

γεωφυσικές διασκοπίσεις = geophysical prospecting

γραμμή διασύνδεσης = tie-line

(καλωδιακή) γραμμή μεταφοράς, ΓΜ = (wire) transmission line, TL

γραμμικός προγραμματισμός = linear programming

Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών = Building Licensing Department/Office

γραφείο υποστηρικτικών λειτουργιών = back office

Δασαρχείο = Forest Authority

Δασική Υπηρεσία = Forest Service

δάσος και δασικές εκτάσεις = forest and wooded land

Δευτερεύουσα Εφεδρεία, αύξησης – μείωσης παραγωγής = Secondary up – down reserve

Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος = LFC: Load Frequency Control

δήλωση φορτίου = load declaration

Δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων = waste emission

Διαδικασία Εκκαθάρισης = Accounting Procedure

διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς = available transmission capacity

ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) = Directorate of Environmental Licensing

δια-συνδετήριος Αγωγός = interconnector

διάταξη (μηχαν.) = device (engin.)

διαφορική προσαύξηση = sliding premium

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) = Hellenic Transmission System Operator (HTSO)

δυναμικό = capacity

εγγυημένες τιμές = feed-in-tariffs

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση = Special Ecological Assessment

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. = Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development for RES

εκ των υστέρων αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = ex-post balancing market

εκκαθάριση = accounting

εκκαθάριση του ΗΕΠ = DAS settlement

εκκαθαριστής (ΛΑΓΗΕ) = settlement controller (LAGIE)

Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις = Pending Financial Obligations, PFO

εκπρόσωπος φορτίου = load representative

έκτακτο χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης = extraordinary financial coverage cost

ελάχιστο μεταβλητό κόστος = minimum average variable cost

έλεγχος πληρότητας = completeness check

έλλειμμα συναλλαγών ΗΕΠ = DAS transactions deficit

έλλειψη ισχύος = missing capacity

έλλειψη χρημάτων = missing money

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. = Hellenic Hydrocarbons Management Company S.A.

ενδο-ημερήσια αγορά = Intra-Day Market

ενδοημερήσιο πρόγραμμα κατανομής = intraday dispatch schedule

ενεργειακή ρύθμιση = energy regulation

ενεργός ενέργεια = active energy

ενεργός ισχύς = active power

Ενημερωτικό Σημείωμα Ελέγχου Εβδομαδιαίου Ελλείμματος = DAS weekly settlement deficit notification

εξέδρες ανυψούμενου γεωτρύπανου = jack-up rigs

επαναδηλώσεις = re-declarations

επιπλέοντα συστήματα παραγωγής = floating production systems

Επιστροφή Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payments, CP

έργα ΑΠΕ = RES projects

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος = EU Target Model

ζυγός = busbar

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, ΖΟΕ = Urban Control Zone

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις δημοπρασίες = electronic web offer submission

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = electric power generators

ημέρα κατανομής = dispatch day

ημερήσια αγορά = daily pool

θαλάσσια γεώτρηση = offshore drilling

ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού = levelised field

καθαρή ισχύς μονάδας = net capacity

καθαρή ικανότητα μεταφοράς = net transfer capacity

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για επιστροφή χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει ο Συμμετέχοντας για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τη μείωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Payment

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για την αύξηση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Collection

κατανομή πραγματικού χρονου (ΚΠΧ) = Real-Time Dispatch

κατάσταση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων = pending financial obligations

Κέντρο Ελέγχου Μεταφοράς (ΚΕΕ) / Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Διανομής (ΠΚΔ) =

ΚΥΤ, Κέντρο Υψηλής Τάσης = HVC, High Voltage Centre

κόμβος διασύνδεσης = tie line

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού) = Shut down Cost, Start up Cost

Κόστος Μηδενικού Φορτίου = No Load Cost

κριτήριο μέγιστης συμμετοχής = max criterion

κυψέλες = cells

Κώδικες Αγοράς Ηλεκτρισμού = Greek Grid and Exchange Codes

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) = Grid Control Code for Electricity (GCCE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου = Distribution Network Operation Code

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣHE) = Power Exchange Code for Electricity (PECE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) = Grid Control and Power Exchange Code For Electricity (GCPECE)

Κωδικός Ταυτοποίησης Τραπεζικής Συναλλαγής = Bank Transaction ID

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) = OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET S.A. (LAGIE S.A.)

λειτουργία τροφοδοτώντας μόνον τα βοηθητικά φορτία τους / κατάσταση τροφοδότησης μόνον των βοηθητικών φορτίων = house−load operation

λειτουργική ενίσχυση = feed-in tariff

Λειτουργική Ενίσχυση διαφορικής προσαύξησης = sliding Feed in Premium  – sFiP

λειτουργική ενίσχυση στη βάση σταθερής τιμής = Feed in Tariff – FiT

λειτουργοί του συστήματος = dispatchers

μανδύας από κράμα μολύβδου = lead alloy sheath

Μελέτη Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ΜΠΕ = Environmental Impact Assessment, EIA

Μητρώο Μονάδων = Unit Registry

Μητρώο Συμμετεχόντων = Register of Market Participants

μικτή παραγωγή = gross values

μικτός ακέραιος προγραμματισμός = mixed-integer programming

μισγάγγεια = thalweg

μονάδας αναφοράς = benchmark

μοναδιαίος κωδικός φακέλου = unary dossier code

μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα = single-line electric diagram

Μονοπολικοί Αποζεύκτες = Single-pole circuit breakers

μετασχηματιστής (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης 20kv/150kv = 20kv/150kv step-up transformer

οικίσκος ελέγχου = control hut

ονομαστική ισχύς = rated power

παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ενέργειας, σε προκαθορισμένες τιμές και προκαθορισμένη χρονική περίοδο = over the Counter (OTC)

παύση λειτουργίας = closure

περιθώριο αξιοπιστίας μεταφοράς = transmission reliability margin

περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. = siting exclusion areas for RES installations

περίφραξη = enclosure

Πραγματικό Σημείο Μέτρησης = Actual Metering Point

πράξη χαρακτηρισμού έκτασης = land designation decision

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόβλημα ένταξης Μονάδων = Unit commitment

προσφορά όρων σύνδεσης = connection terms offer

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) = Standard Environmental Commitments (ETS)

πλωτά γεωτρύπανα = drilling ships

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόγραμμα κατανομής = dispatch schedule

πρόγραμμα κατανομής σε πραγματικό χρόνο = real time discpatch

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής = Programmable Logic Controller

προγραμματισμός στόχου = goal programming

προθεσμιακή αγορά = Forward Market

προμελέτη = conceptual design

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας = Universal Service Provider

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου = Provider of Last Resort (POLR)

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά = Market Access Readiness Premium

προσφορά έγχυσης = energy offer

προσωρινό έκτακτο κόστος κάλυψης = temporary extraordinary coverage cost

πύλη γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) / υψηλής τάσης (Υ.Τ.) / μεσαίας τάσης (Μ.Τ.) = high voltage / medium voltage transmission line bay

πύλη σύνδεσης ζυγών = bus coupler bay

σημαία λειτουργίας Μονάδας = flag on-line

σταθερή πλατφόρμα = fixed platforms

συγχρονισμός / αποσυγχρονισμός μονάδων = unit commitment

συλλογή βρόχινου νερού = rainwater harvesting

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) = Power Transmission Operator Transactions Contract

Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ = DAS Transactions Contract

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) = Cogeneration of Heat and Power

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) = High efficiency cogeneration of heat and power (HECHP)

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης = Sliding Premium Operating Aid Contract

συμβατικοί πύργοι = compliant towers

Συμφωνηθείσα Ισχύς (KVA) = Agreed Power (KVA)

συνοδά έργα = accompanying projects

Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς = Total Transmission Capacity

Συνολικό Ποσό Εισπράξεων = Amounts Collected, AC

Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών Παραγωγής – GLF = Transmission Loss Factor

συντελεστές επιμερισμού του κόστους = cost allocation factors

Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ = Market Settlement System

σύστημα υποβολής προσφορών και δηλώσεων ΗΕΠ = market management system

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) = Open City Spatial and Housing Organisation Plan

ταυτότητα του Συμμετέχοντα στο Υποσύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΗΕΠ = MSS Participant ID

τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας = feed-in-tariff

(ημι-)υποβρύχιες εξέδρες = (semi)submersible rigs

[Πλωτό] υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) = [floating] liquified natural gas (LNG) [FLNG]

υλοποιημένο πρόγραμμα καθαρών εξαγωγών = net export realized schedules

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις = admission to

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις = Admission to Standard Environmental Commitments

υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής = subsea systems

Υπολογισμός Διόρθωσης Θέσης = Position Correction, PC

υποσταθμός ανύψωσης τάσης = voltage step-up substation

υποχρέωση λειτουργίας ειδικών προδιαγραφών = fault-ride-through-capability

υποχρεωτικά νερά = mandatoty hydro injections

υποχρεωτική κοινοπραξία = mandatory pool

φορέας εκκαθάρισης ΗΕΠ = DAS settlement house

φορέας κάλυψης = coverage institution

φορτηγίδες διάτρησης = drilling barges

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς = Physical Transmission Rights

φυσικές διμερείς συναλλαγές = physical bilateral transactions

φυτική γη = topsoil

φυτοτεχνική μελέτη = landscaping design

Χώρος Ελέγχου = Control Room

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως πιθανός τρόπος απόδοσης των εν λόγω αγγλικών εκφράσεων στα ελληνικά χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.