Μετάφραση Επισημείωσης από ελληνικά σε αγγλικά – Apostille translation from Greek to English

 

 

Apostille – Επισημείωση

Hague Convention of 5 October 1961

Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961

1.Χώρα

Country

Το παρόν δημόσιο έγγραφο

This public document

2. έχει υπογραφεί από

has been signed by

3. που ενήργησε με την ιδιότητα του/της

acting in the capacity of

4. φέρει τη σφραγίδα / επίσημα

bears the seal / stamp of the

Η βεβαίωση χορηγείται / Certified

  1. (τόπος) (place)                                 6. (ημερομηνία) (date)

7. από

by

8. με αριθμό

under number

9. Σφραγίδα / επίσημα                                           10.          Υπογραφή

Seal / Stamp                                                                      Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

This entry was posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Bookmark the permalink.